15 Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Paling Lengkap - Contoh Surat Resmi
Connect with us

  Contoh Surat

  15 Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Paling Lengkap

  Surat Kuasa Ahli Waris – Pelimpahan hak, tanggung jawab dan tugas kepada pihak lain untuk mengurus warisan dari ahli waris dilakukan dengan pembuatan surat kuasa ahli waris. Surat kuasa tersebut memberikan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap warisan berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa.

  Pembuatan surat kuasa dilakukan dalam bentuk pernyataan oleh ahli waris baik secara bersama-sama maupun tunggal. Surat kuasa dibuat bersama apabila ahli waris terdiri lebih dari satu orang. Sementara untuk surat kuasa ahli waris tunggal dibuat apabila ahli waris hanya satu orang.

  1. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris UntukMenjual Tanah

  Penerima warisan berupa tanah bisa memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Apabila ahli waris terdiri lebih dari satu orang, maka semua ahli waris harus bertanda tangan dalam surat kuasa tersebut.

  SURAT KUASA

  Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:Ilham Hidayat
  Alamat:Jl. Mancanegara No. 12 Makassar
  No KTP:2143840394028304203

   

  Nama:Amran Hidayat
  Alamat:Jl. Bumitua No. 90 Makassar
  No KTP:21392918983437242984

   

  Nama:Yuni Hidayat
  Alamat:Jl. Bonto Tinggi No. 76 Makaassar
  No KTP:909201230182301930

  secara bersama-sama selanjutnya sebagai “Pemberi Kuasa.”

  Pemberi kuasa bersama ini memberikan kuasa kepada:

  Nama:Ismail Rahmat
  Alamat:Jl. Sukamaju No. 34 Makassar
  No KTP:3429394283429374928

  Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa.”

  —————————-KHUSUS—————————-

  Untuk bersama-sama dengan Pemberi Kuasa sebagai para ahli waris dari saudara __________________ sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama ______________ No.: ______________, untuk melakukan penjualan harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. ________________, yang dikenal beralamat di Jl. _____________________, RT/RW ____________, Kelurahan _______________, Kecamatan ___________________, Provinsi _____________________, atas nama Saudara _________________.

  Selanjutnya untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah, menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda bukti pembayaran atau kwitansi, melakukan tidakan hukum dengan pihak ketiga lainnya berkaitan dengan harta warisan berupa tanah/rumah, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini.

  Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Jakarta,_____________________

  Pemberi KuasaPenerima Kuasa
  (Ilham Hidayat) (Amran Hidayat) (Yuni Hidayat)(Ismail Rahmat)

  2. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Bank

  Untuk melakukan pengambilan simpanan bank dari orang yang sudah meninggal tentunya harus dilakukan oleh ahli waris. Namun apabila ahli waris tidak sempat atau tidak bisa melakukannya maka bisa menggunakan surat kuasa.

  SURAT KUASA AHLI WARIS

  Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah ahli waris yang sah dari almarhum…………………………..yang meninggal dunia pada tanggal …………………………… di Dusun …………………………..Desa……………………………………… berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa No………………………………………………………..

  Dengan ini manyatakan dengan sebenarnya bahwa hubungan kami dengan alamarhum …………………………………adalah sebagai berikut :

  1………………………………………….(Istri/Suami)
  2………………………………………… (Anak)
  3………………………………………… (Anak)
  4………………………………………… (Anak)
  5…………………………………………
  6…………………………………………

  Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk mengabil simpanan :
  ……………………………………….No Rek…………………………………………………….atas nama………………………………………………, sebesar Rp………………………………………………..
  (……………………………………………………………………………………………………………………………………………) di Bank ……………………………….., yang ditunjuk untuk mengambil simpanan serta menandatangani formulir yang diperlukan, untuk hal tersebut diatas kami sepakat menunjuk atau memberikan kuasa kepada salah seorang ahli waris tersebut diatas yaitu …………………………………..

  Banjamangu, 12 September 2018

   

  MengetahuiYang Memberi Kuasa
  (…………………………………)(…………………………………)
  Yang Diberi Kuasa
  (…………………………………)

  3. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Asuransi

  Surat kuasa untuk asuransi memberikan tanggung jawab dan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan klaim atau memberhetikan premi asuransi. Hak yang dimiliki oleh penerima kuasa akan sama dengan hak pemberi kuasa atau lebih jelasnya akan dijabarkan dalam surat kuasa yang dibuat.

  SURAT KUASA

  Yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:Ilham Hidayat
  Tempat/ Tanggal Lahir:Makassar/ 12 Juni 1970
  Tanda Pengenal:KTP No. 2189482342038
  Alamat:Jl. Nusa Kencana No. 12 Makassar

  Menerangkan Dengan ini memberi kuasa kepada :

  Nama:Fira Kuswandari
  Tempat/ Tanggal Lahir:Makassar/ 12 Juni 1980
  Tanda Pengenal:KTP No. 21894824332238
  Alamat:Jl. Nusa Kencana No. 12 Makassar

  Selaku Istri dan Ahli waris polis asuransi.
  _______________________________ K H U S U S_________________________________
  Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai pemegang polis asuransi jiwa PT Bumi Putra Tbk dengan nomor polis : 2006180911 atas nama Didik Erfan Fahrudi
  Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk menarik dana polis asuransi, mengubah dan atau memperpanjang polis asuransi atas nama pemberi kuasa secara penuh.
  Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (recht van substitute) baik sebagian atau keseluruhannya kepada lain orang.
  Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Makassar, 12 September, 2018

  Penerima KuasaPemberi Kuasa
  Ilham HidayatFira Kuswandari

  4. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Pembagian Harta Warisan

  Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris apabila tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum.

  SURAT KUASA

  Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

  Nama:Sunaryo
  Alamat:Jl. Bantul Km. 12 Bantul Yogyakarta
  No. KTP:673490174501739

   

  Nama:Sigaedo
  Alamat:Jl. Imogiri Timur Km. 12 Siluk Bantul Yogyakarta
  No. KTP:630929561395675

   

  Nama:Agri Janaka
  Alamat:Jl. Timoho No. 12 Gawok Sleman Yogyakarta
  No. KTP:503749174729057

  Yang mana selanjutnya besama-sama disebut sebagai Pemberi Kuasa.
  Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada :

  Nama:Affif Indako
  Alamat:Jl. Srandakan Km. 1 Trimurti Bantul Yogyakarta
  No. KTP:832959430628536

  Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

  ——————————————KHUSUS——————————————
  Pemberi Kuasa serta Penerima Kuasa adalah ahli waris dari saudar Wekudara yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 142.
  Pemberi Kuasa sebagaimana ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang mana secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk dapat melakukan pembagian harta warisan dari saudara Werkudara.
  Selanjutnya, untuk maksud diatas, Penerima Kuasa berhak untuk dapat melakukan pembagian harta warisan, melakuakn tindak hukum dengan Pihak Ketiga lainnya yang mana berkaitan dengan warta warisan yang dimaksud. Dan juga melakukan tindakan lain yang mana dianggap perlu serta patut sehubunan dengan diberikannya kuasa ini.
  Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Bantul, 16 Maret 2017

  Penerima KuasaPemberi Kuasa
  1. Sunaryo
  Affif Indako2. Sigaedo
  3. Agri Janaka

  5. Contoh Surat Kuasa  Ahli Waris Simple

  Surat kuasa biasanya dibuat sangat simple/ sederhana. Namun beberapa instansi sudah memiliki format tersendiri dalam pembuatan surat kuasa ahli waris. Namun jika ternyata instansi terkait tidak memiliki format khusus dan meminta dibuat simple silahkan ikuti contoh berikut:

  SURAT KUASA

  Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:
  Alamat:
  No KTP:

  Memberikan kuasa kepada:

  Nama:
  Alamat:
  No KTP:

  Khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan ayah saya Bp. …………… yang meninggal dunia pada tanggal dd/mm/yy.

  Harta peninggalan tersebut berupa tabungan dan atau simpanan lain yang ada di Bank ….., cabang ………

  Pemberi Kuasa Penerima Kuasa.

  Tempat, Tanggal

  Pemeri KuasaPenerima Kuasa
  NamaNama

  6. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Dari Bank BCA

  Bank BCA memiliki format khusus atau format tersendiri dalam pembuatan surat kuasa ahli waris. Jadi, apabila ingin memberikan kuasa kepada orang lain terhadap warisan yang dimiliki dalam bentuk tabungan di bank BCA. Contoh formatnya adalah sebagai berikut.

  SURAT KUASA

  Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:
  Alamat:
  No KTP:

   

  Nama:
  Alamat:
  No KTP:

  Selanjutnya disebut `Pemberi Kuasa’

  Pemberi Kuasa terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

  – bahwa Pemberi Kuasa adalah ahli waris yang sah dari almarhum _________________ tempat tinggal terakhir di ___________________________________ (Pewaris) berdasarkan __________________ tanggal ______________

  – bahwa Pewaris memiliki Harta Peninggalan yang dititipkan/disimpan/diagunkan pada PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang ______________— (BCA) berupa deposito selanjutnya disebut Harta Peninggalan

  – bahwa Pemberi Kuasa bermaksud mencairkan/mengambil*) Harta Peninggalan dari BCA.

  – Bahwa Pemberi Kuasa tidak dapat hadir di BCA untuk secara bersama-sama menerima Harta Peninggalan dari BCA.

  Untuk itu Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada:

  Nama:
  Alamat:
  No KTP:

  Selanjutnya disebut `Penerima Kuasa’

  ———————–khusus——————–

  Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa mengurus pencairan/penyelesaian*) dan menerima Harta Peninggalan dari BCA. Karenanya Penerima Kuasa berhak menghadap pejabat BCA yang berwenang, memberikan atau meminta keterangan, penjelasan atau segala informasi mengenai atau yang berkaitan dengan Harta Peninggalan, mengajukan permohonan pencairan/penerimaan*) dan menerima Harta Peninggalan beserta bunga / deviden/ keuntungan-keuntungan*) dari Harta Peninggalan (jika ada), membayar semua hutang-hutang Pewaris kepada BCA (jika ada), memberikan tanda terima atas Harta Peninggalan, membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna pelaksanaan kuasa ini.

  Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Jakarta, ____________________

  Penerima KuasaPemberi Kuasa
  1.
  Nama2.
  3.

  7. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Pengurusan Tanah

  Surat kuasa ahli waris pengurusan tanah dibuat apabila pemilik tanah sudah meninggal dunia dan diwariskan kepada seseorang (Biasanya anak atau keluarga terdekat). Selanjutnya ahli waris memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan penjualan atau pengurusan tanah tersebut.

  SURAT KUASA

  Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

  Nama:Ilham Hidayat
  Umur:27 Tahun
  Pekerjaan:Karyawan Swasta
  Alamat:Jl. Bumi Merah No. 70 Makassar

  Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari Alm. Bapak Iwan dan Ibu Sarinah yang keduanya sudah meninggal dunia di Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut pihak ke I(Pertama).

  Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

  Nama:Umar Said
  Umur:40 Tahun
  Pekerjaan:Wiraswasta
  Alamat:Jl. Poros Pallangga No. 901 Gowa, untuk selanjutnya disebut pihak ke II (Dua).

  dengan ini Pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak ke dua untuk penjualan tanah selauas 1000m2 yang terletak di Jl. ganet Batu 10 tanjungpinang atas nama Ilham Hidayat.

  Untuk keperluan itu, dalam hal ini yang diberi kuasa berhak mendapat kuasa untuk menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang dan notaris/PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli dan atau memberikan dan menerima surat-surat lainnya yang berkenaan dengan tanah tersebut serta menerima uang pembayarannya dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya maksud tersebut diatas.

  Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunaakan sebagaimana mestinya.

  Batam, 05 Desember 2017

  Yang Menerima KuasaPemberi Kuasa
  Umar SaidIlham Hidayat

  Mengetahui/Menyetujui,

  (Roni) (Aris) (Wahyu)

  8. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Pengurusan Harta Warisan

  Pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia adalah hak dari ahli waris. Ahli waris secara bersama-sama (apabila lebih dari satu) bisa melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain melalui surat kuasa. Surat kuasa menjadi legalitas penerima kuasa untuk bertindak atas nama penerima warisan untuk melakukan pengelolaan terhadap harta warisan.

  SURAT KUASA

  Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

   

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

   

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

  Selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Pemberi Kuasa”.
  Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

  Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa”.
  ———————– KHUSUS —————————-
  Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah para ahli waris dari saudara ___________ yang telah meninggal dunia pada tanggal _________ tahun _________ sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama ________ No. ____________.
  Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk melakukan pembagian harta warisan saudara _____________.
  Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak untuk melakukan pembagian harta warisan, melakukan tindak hukum dengan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini.
  Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Makassar, ___ ___________ _____

  Pemberi KuasaPenerima Kuasa
  1.
  2.(…………………..)
  3.

  9. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Tunggal

  Ahli waris bisa tunggal apabila penerima warisan hanya satu orang. Penerima warisan ini kemudian memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus warisan yang diterima. Pemberian kuasa dilakukan dengan membuat surat kuasa.

  SURAT KUASA

  Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

  Nama:
  Umur:
  Pekerjaan:
  Alamat:

  Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari Alm. (………………………) dan Ibu (………………………) yang keduanya sudah meninggal dunia di Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut pihak ke I(Pertama).

  Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

  Nama:
  Umur:
  Pekerjaan:
  Alamat:

  dengan ini Pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak ke dua untuk penjualan tanah selauas 1000m2 yang terletak di Jl. ganet Batu 10 tanjungpinang atas nama (………………………).

  Untuk keperluan itu, dalam hal ini yang diberi kuasa berhak mendapat kuasa untuk menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang dan notaris/PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli dan atau memberikan dan menerima surat-surat lainnya yang berkenaan dengan tanah tersebut serta menerima uang pembayarannya dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya maksud tersebut diatas.

  Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunaakan sebagaimana mestinya.

  Batam, 05 Desember 2017

  Yang Menerima KuasaPemberi Kuasa
  (………………………)(………………………)

  Mengetahui/Menyetujui,

  (………………………)(………………………)(………………………)

  10. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Bersama

  Penerima warisan selain tunggal juga bisa bersama. Artinya bahwa apabila warisan dari orang tua maka penerima warisan bisa semua anak dan cucu dari orang tua yang sudah meninggal. Untuk membuat surat kuasa maka harus berdasarkan atas keputusan bersama.

  SURAT KUASA

  Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

   

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

   

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

  Selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Pemberi Kuasa”.
  Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

  Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa”.
  ———————– KHUSUS —————————-
  Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah para ahli waris dari saudara ___________ yang telah meninggal dunia pada tanggal _________ tahun _________ sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama ________ No. ____________.
  Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk melakukan pembagian harta warisan saudara _____________.
  Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak untuk melakukan pembagian harta warisan, melakukan tindak hukum dengan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini.
  Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Makassar, ___ ___________ _____

  Pemberi KuasaPenerima Kuasa
  1.
  2.(…………………..)
  3.

  11. Contoh Surat Keterangan Ahli Waris Dari Desa

  Surat keterangan ahli waris harus memiliki dasar hukum. Artinya bahwa bukan sekedar pengakuan dari penerima warisan atau ahli waris. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan legalitas terhadap keterangan ahli waris.

  PEMERINTAH KABUPATEN ………………..
  KECAMATAN ………………
  DESA ……………
  Kantor : ……………………………..

  SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

  Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa ……………. Kecamatan ……………. Kabupaten ……………. menerangkan :

  Nama:
  Tempat/ Tanggal Lahir:
  Pekerjaan:
  Alamat:

  Orang tersebut diatas adalah benar-benar istri syah atau ahli waris dari almarhum …………. yang telah meninggal pada tanggal 14 Pebruari 2008 di Desa ……………. Kecamatan ……………. Kabupaten ……………..
  Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

  ……………., 19 Pebruari 2008

  Yang bersangkutan Kepala Desa …………….

  Yang BersangkutanKepala Desa
  (Nama)(Nama)

  12. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Anak

  Anak biasanya menjadi ahli waris dari warisan orang tua. Pembagian warisan anak apabila lebih dari satu biasanya mengikuti hukum warisan agama ataupun hukum negara. Selebihnya adalah mengikuti wasiat dari orang tua sebelum meninggal apabila ada dalam bentuk tertulis. Biasanya surat warisan dipegang oleh pengacara dari orang tua yang akan membacakan wasiat pembagian warisan kepada seluruh anggota keluarga.

  SURAT KUASA

  Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:Ilham Hidayat
  Alamat:Jl. Maju Terus No. 23 Makassar
  No. KTP:20118304812083102301

  Memberikan kuasa kepada:

  Nama:Rahmat Hidayat
  Alamat:Jl. Lurus Terus No. 27 Makassar
  No. KTP:2011830481208540380

  Khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan ayah saya Bp. …………… yang meninggal dunia pada tanggal dd/mm/yy.

  Harta peninggalan tersebut berupa tabungan dan atau simpanan lain yang ada di Bank ….., cabang ………

  Pemberi KuasaPenerima Kuasa
  Ilham HidayatRahmat Hidayat

  13. Contoh Surat Keterangan Ahli Waris Yang Sah Secara Hukum

  Surat keterangan ahli waris pada dasarnya memiliki landasan hukum sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Penyalahgunaan surat keterangan ahli waris bisa dituntut secara hukum. Selain itu apabila surat keterangan ahli waris tidak berdasar atau tidak memiliki kekuatan hukum dapat menjadi penyebab pertikaian sesama anggota keluarga yang merasa memiliki hak atau warisan.

  SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
  Nomor. 114/04/WA/Pem.Kel/I/2017

  Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para ahli waris dari almarhum:
  Ahmad Subarkah Bin Muhammad Nasir.
  Menerangkan dengan sebenar-benarnya dan bersedia diangkat sumpah di hadapan saksi-saksi bahwa benar pada 15 Januari 2016 almarhum Ahmad Subarkah telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

  1.Siti Nurbaya, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Isteri) bertempat tinggal di Jalan Manggarai Barat no. 10 Kelurahan Dobalan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
  2.Anjar Setiyadi, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (anak kandung) bertempat tinggal di Jalan Manggarai Barat no. 10 Kelurahan Dobalan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
  3.Ummi Kulsum, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (anak kandung) bertempat tinggal di Kelurahan Bejen RT.01 RW.01 Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul
  4.Muhammad Rizki, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (anak kandung) bertempat tinggal di Desa Sambipitu RT.02 RW.07 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
  5.Ragil Supandi, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (anak kandung) bertempat tinggal di Desa Rayuan Selatan RT.01 RW.03 Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo

  Demikian Surat pemyataan Ahli Waris ini kami buat dengan sebenamya di hadapan 2 (dua) orang saksi dan apabila kemudian hari terjadi sesuatu, maka kami bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan dan segala tuntutan baik secara Perdata maupun Pidana terhadap Pejabat Pemerintah yang menandatangani surat ini.

  Bantul, 25 Januari 2017

  Para Ahli Waris,
  1. Siti Nurbaya………………………………..
  2. Anjar Setiyadi………………………………
  3. Ummi Kulsum………………………………
  4. Muhammad Rizki…………………………..
  5. Ragil Supandi………………………………

  Saksi-saksi:
  1. Akbar Ibrahim………………………………
  2. Abdul Gafur………………………………..

  Mengetahui,

  Camat Kecamatan Bantul

  Lurah Kelurahan Bantul
  Zainal Abidin, S.sos
  NIP. 197112311999031016
  Adil Pambudi, S.H.I
  NIP. 197012311996031001

  14. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Mengambil Tabungan Bank

  Surat kuasa ahli waris bisa dibuat untuk mengambil tabungan pada bank tertentu. Kita tentu tahu bahwa untuk pengambilan atau pencarian dana pada bank tidak bisa dilakukan begitu saja. Dibutuhkan dokumen tertentu sebagai bukti bahwa seseorang memang berhak untuk melakukan pengambilan uang.

  Surat Kuasa Ahli Waris

  Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah ahli waris yang sah dari almarhum ………… yang meninggal dunia pada …………, tanggal ………… di Rumah; Surat Keterangan Kematian Penduduk No. …………, tanggal ………… 2016.

  Nama:Murni Aminah
  Alamat:Jl. Mangga No. 24 Makassar
  Hubungan Keluarga:Istri

   

  Nama:Ilham Hidayat
  Alamat:Jl. Mangga No. 24 Makassar
  Hubungan Keluarga:Anak

  Menguasakan kepada:

  Nama:Yusuf Rahman
  Alamat:Jl. Mangga No. 127 Makassar
  Hubungan Keluarga:Saudara

  Surat kuasa ahli waris ini kami buat untuk mencairkan TABUNGAN SIMPEDES atas nama ………… (almarhum) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang …………. Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

  Yang Memberi KuasaYang menerima Kuasa
  1. Murni Aminah
  2. Ilham HidayatYusuf Rahman

  Mengetahui

  CamatKepala Desa/ Lurah
  (…………………………)(…………………………)

  15. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Terbaru

  Surat kuasa ahli waris merupakan surat yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat untuk melimpahkan tugas, tanggung jawab dan hak kepada orang lain atau pengurusan warisan. Surat kuasa dibuat oleh ahli waris disaksikan dan oleh beberapa saksi atau diketahui oleh pemerintah setempat.

  SURAT KUASA

  Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

   

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

   

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

  Selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Pemberi Kuasa”.
  Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

  Nama:
  Alamat:
  No. KTP:

  Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa”.
  ———————– KHUSUS —————————-
  Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah para ahli waris dari saudara ___________ yang telah meninggal dunia pada tanggal _________ tahun _________ sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama ________ No. ____________.
  Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk melakukan pembagian harta warisan saudara _____________.
  Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak untuk melakukan pembagian harta warisan, melakukan tindak hukum dengan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini.
  Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  Makassar, ___ ___________ _____

  Pemberi KuasaPenerima Kuasa
  1.
  2.(…………………..)
  3.

  Demikian contoh surat kuasa ahli waris yang bisa dibuat untuk berbagai keperluan pengurusan warisan. Untuk anda yang saat ini memiliki harta warisan namun tidak sempat untuk mengurusnya anda bisa mewakilkan kepada orang lain yang dapat anda percaya.

  Continue Reading

  Leave a Reply

  Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  To Top